Vikilugʻat:Shartli qisqartmalar

Vikilug‘at dan olingan
Jump to navigation Jump to search

Uslub[tahrirlash]

Predmet sohasi[tahrirlash]

Jargon[tahrirlash]

Tilga aloqadorlik[tahrirlash]

Grammatik turkumlar[tahrirlash]

Boshqa qisqartmalar[tahrirlash]

Inglizcha qisqartmalar[tahrirlash]

a

adjective

si fat

adv

adverb

ravish

attr.

attributive

aniqlovchi

cj-

conjunction

bog'lovchi

emph.

emphatic

kuchaytiruvchi

imp.

imperative

buyruq mayli

indef

indefinite

gumon

inf.

infinitive

infinitiv

int.

interjection

undov

n

noun

ot

num. card.

numeral cardinal

sanoq son

num. ord.

numeral ordinal

tartib son

p.p. of

past perfect of

...ning o'tgan zamon

sifatdosh shakli

part.

particle

yuklama

pass.

passive

majhul nisbat

past of

past of

...ning o'tgan zamon shakli

Pl

plural

ko'plik

predic.

predicative

qo'shma kesimning ot qismi

pref.

prefiks

prefiks

prep.

preposition

predlog

pres. p.

present participle

hozirgi zamon sifatdoshi

pron

pronoun

olmosh

pron. conj.

conjunctive pronoun

bog'lovchi olmosh

pron. def.

definite pronoun

belgilash olmoshi

pron. demonsr. demonstrative pronoun ko'rsatish olmoshi

pron. ind.

indefinite pronoun

gumon olmoshi

pron. neg.

negative pronoun

bo‘Iishsizlik olmosh

pron. pers.

personal pronoun

kishilik olmoshi

pron. poss.

possessive pronoun

egalik olmoshi

pron. refl.

reflexive pronoun

o'zlik olmoshi

sing

singular

birlik shakl

smb.

somebody

biror kimsa

smth.

something

biror narsa

si.

slang

jargon

v

verb

fe’l

O‘zbekcha qisqartmalar[tahrirlash]

adab.

adabiyot

maq.

maqol

amen

amerikanizm

mat.

matematika

anat.

anatomiya

maxs.

maxsus ibora

arab.

arabcha

meteor.

meteorologiya

astr.

astronomiya

me ’mor.

me’morchilik

av.

aviatsiya

mif.

mifologiya

(ivt.

avtomobil sanoati,

min.

mineral

avtomobil transport!

mol.

moliya

bibl.

bibleizm

imts.

musiqa

biol.

biologiya

nein.

nemischa

bosm.

bosmaxona

opt.

optika

bot.

botanika

ov.

ovchilik

deng.

dengizchilik

polig.

poiigrafiya

din.

dinga oid so‘z

q.x.

qishloq xo'jaligi

dipt.

diplomatik iboralar

qur

qurilish

el.

elektrotexnika

radio.

radiotexnika

esk.

eskirgan so‘z, ibora

rus.

ruscha

farm.

farmasevtika

siyos.

siyosat

filos.

filosofiya

sport.

sport

fiz.

fizika

so 'zl.

so'zlashuv tiɪidagi

fiziol.

fiziologiya

so‘z, ibora

folk.

folklor

tar.

tarixga oid atama

fon.

fonetika

teatr.

teatrga oid ibora

fi'-

fransuzcha

tem.y.

temir yo‘l transport!

geogr.

geografiya

tex.

texnika

geol.

geologiya

tib.

tibbiyot

geom.

geometriya

tij.

tijorat

gram.

grammatika

tilsh.

tilshunoslik

grek. afs.

grek afsonasi

turk.

turkcha

harb.

harbiy

to ‘q.

to'qimachilik

Iiaz.il.

haziɪga oid so‘z

tog‘.

tog'ga oid so‘z va ibora

hind.

hindcha

yap.

yaponcha

hi sob.

hisob-kitobga oid

yur.

yuridik atama

iqt.

iqtisod

zool.

zoologiya

it.

italyancha

shaxm.

shaxmat

jarg.

jargon

she’r.

she’riyatga oid

kim.

kimyo

sheva.

shevaga oid so‘zlar

kit.

kitobiy uslub

shoir.

shoirona so‘z va ibora

ko’ch.

ko‘chma ma’no

shall.

shotland tili

lot.

lotincha

cherk.

cherkovga oid